حشره کش های شرکت مشکفام فارس

شما میتوانید با کلیک بر روی هر گزینه، به مشخصات محصول دسترسی داشته باشید.

همچنین شما میتوانید با فیلتر کردن ویژگی ها، محصولات را با یکدیگر مقایسه کرده و مناسب ترین برای نیاز خود را انتخاب نمائید.

فوجی مایت (فن پیروکسی میت 5 % امولسیون)

حشره کش جدید دارای خاصیت تماسی و نفوذی بسیار بالا که از نقل وانتقال الکترون درمیتوکندری ها ممانعت می کند . با اثرضربتی سریع برای سنین مختلف تخم ،پوره ها و بالغ

آبامکتین 1/8% امولسیون

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی، گوارشی و فعالیت سیستمیک محدود، علیه مینوز سبزی و صیفی و کنه زنگ مرکبات

آمیتراز 20% امولسیون

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و تنفسی علیه پسته و عسلک پنبه

اتیون 47% امولسیون

حشره کش و کنه کش تماسی و غیرسیستمیک با اثر قطعی روی تمام شپشک ها و سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات

استامی پراید 20% اس پی

 

 

حشره کش سیستمیک با تأثیر تماسی-گوارشی علیه مینوز لکه گرد سیب، پسیل پسته و کرم سیب

اندوسولفان 35% امولسیون

 

حشره کش غیرسیستمیک، تماسی و گوارشی از گروه ترکیبات کلره آلی علیه آفات جونده و مکنده

ایمیداکلوپراید 35% سوسپانسیون

 

حشره کش سیستمیک با اثرتماسی گوارشی علیه آفات مهم نباتی بویژه حشرات مکنده،
حشره کش با خاصیت تماسی گوارشی روی سیستم مرکزی اعصاب حشرات تاثیر گذاشته و ماده فعال کانال های سدیم را در سلولهای عصبی مسدود می نماید.

تری کلروفن 80 اس پی

حشره کش تماسی وگوارشی از گروه ارگانوفسفره ها

تیودیکارب 80% درای فلوئبل

حشره کش تماسی و گوارشی علیه کرم غوزه، پروانه چوبخوار پسته و تریپس پنبه

دلتامترین 2/5% امولسیون

حشره کش تماسی، گوارشی ،غیرسیستمیک و بسیار سریع الاثر علیه مینوز لکه گرد درختان میوه و پرودرینای چغندرقند

دی کلرووس 50% امولسیون

حشره کش تماسی، گوارشی، تدخینی و نفوذی علیه آفات مکنده

دیازینون 10% گرانول

 

 

حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی علیه کرم ساقه خوار برنج

دیازینون 60% امولسیون

 

حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و تنفسی برای مبارزه با کرم سیب،پسیل گلابی ، شپشکهای پسته و مرکبات و نخیلات و آفات چغندر

دیمتوات40%امولسیون

حشره کش سیستمیک ، تماسی و گوارشی با اثر ضربه ای سریع از گروه ارگانوفسفاتها

روغن امولسیون شونده 80%

حشره کش وکنه کش اثر تخم کشی و علف کش تماسی

سایپرمترین 40% امولسیون

حشره کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی با اثر ابقایی روی گیاه سم پاشی شده ، علیه حشرات جونده سیب و پنبه

فن والریت 20% امولسیون

حشره کش تماسی، گوارشی و غیرسیستمیک علیه پرودرنیای چغندرقند و مینوز لکه گرد درختان میوه

فن پروپاترین 10% امولسیون

حشره کش و کنه کش گوارشی، تماسی با اثر دورکنندگی علیه کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری

فنیتروتیون 50% امولسیون

حشره کش غیرسیستمیک، تماسی و گوارشی فسفره با خاصیت نفوذی وسیع و طیف وسیع

فوزالن 35% امولسیون

حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی، گوارشی با طیف وسیع

فیپرونیل 0.2% گرانول

 

 

حشره کش تماسی با طیف وسیع ، نسبتاً سیستمیک با کنترل ابقایی مناسب در هنگام سم پاشی اندامهای هوایی گیاه که در سیستم عصبی حشرات نیز اختلال ایجاد می کند.

لتکا 2%سوسپانسیون

حشره کش تماسی با طیف وسیع از گروه Fipronil نسبتاً سیستمیک باکنترل ابقایی
حشره کش تماسی گوارشی که ازگروه سموم کلره می باشد و دربعضی موارد خاصیت تدخینی دارد

مالاتیون 57% امولسیون

حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی و هم چنین اثر کنه کشی با طیف وسیع

هگزافلومورون 10% امولسیون

حشره کش سیستمیک و گوارشی ازگروه بنزوئیل اوره که از سنتز کیتن جلوگیری می کند و روی مراحل نابالغ حشرات مانند لاروها و پوره های سنین اولیه موثرتر است.

پرمترین 25% امولسیون

حشره کشی تماسی علیه مینوز لکه گرد درختان میوه و پرودرینای چغندر قند

پروفنفوس 40% امولسیون

حشره کش وکنه کش غیر سیستمیک تماسی ، گوارشی