علف کش های شرکت مشکفام فارس

شما میتوانید با کلیک بر روی هر گزینه، به مشخصات محصول دسترسی داشته باشید.

همچنین شما میتوانید با فیلتر کردن ویژگی ها، محصولات را با یکدیگر مقایسه کرده و مناسب ترین برای نیاز خود را انتخاب نمائید.

علف کش سیستمیک و انتخابی برای کنترل علف های هرز مزارع ذرت و نیشکر.

علف کش انتخابی سیستمیک از گروه Sulfonyl Urea قبل از مصرف بطری سم را خوب تکان دهید.
علف کش تماسی و انتخابی برای کنترل علف های نارک برگ وپـهن برگ پیاز ، این علف کش بصورت پیش رویش و پس رویش کاربرد دارد.
علف کش انتخابی برای کنترل برخی ازعلف های باریک برگ و پهن برگ مزارع گندم ،قبل از مصرف بطری سم را خوب تکان دهید.
علف کش سیستمیک و انتخابی مزارع ذرت علیه علف های هرز یک ساله باریک و پهن برگ.
آمترین علف کش انتخابی و سیستمیک مزارع نیشکر جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ می باشد
علف کش انتخابی برای کنترل علف های هرز یک ساله پهن برگ و نازک برگ مزارع ذرت
علف کش انتخابی و تماسی جهت کنترل علف های هرز مزارع برنج در سیستم نشاکاری.

علف کش انتخابی و سیستمیک برای مبارزه با علف های هرز نازک برگ و پهن برگ در مزارع ذرت، یونجه، و شبدر اسپرس.

بروموکسینیل اکتانوآت + ام سی پ آ – اتیل هگزیل استر 40% امولسیون

علف کش سیستمیک و انتخابی باقدری فعالیت سیستمیک ، از نوع هورمونی با خاصیت جذب از طریق ریشه و برگ وجابجایی.

بن سولفورون متیل 60% درای فلوئبل

علف کش سیستمیک و انتخابی جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و جگن در مزارع برنج

بنتازون 48% مایع

علف کش تماسی، انتخابی و بازدارنده فتوسنتز علیه علف های هرز پهن برگ و خانواده اویارسلام در مزارع برنج، یونجه، سویا و شبدر

بوتاکلر 60% امولوسیون

علف کش انتخابی برای مبارزه با علف های هرز مزارع برنج به ویژه سوروف.

بیس پیریباک سدیم 40 % سوسپانسیون

علف کش سیستمیک وانتخابی برنج ، علف کش پس رویشی

تبوتیورون 50% سوسپانسیون

علف کش سیستمیک خاک ، برای کنترل علف های هرز مزارع نیشکر

تری بنورون متیل 75% درای فلوئبل

علف کش علیه علف های هرز پهن برگ مزارع گندم

تری فلورالین 48% امولسیون

 

علف کش انتخابی جهت کنترل علف های هرز پنبه، چغندر قند، آفتابگردان و سویا.

تو، فور- دی + ام ث پ آ 67/5% مایع

علف کش هورمونی، سیستمیک، انتخابی و بازدارنده رشد علیه علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو.

دسمدیفام 15/7% امولسیون

علف کش انتخابی جهت کنترل علف های هرز پهن برگ از جمله تاج خروس وحشی و تعداد محدودی از باریک برگ ها در مزارع چغندر قند.

دیکلوفوپ متیل 36% امولسیون

 

 

 

علف کش سیستمیک ، انتخابی وتماسی برای مبارزه با علفهای هرزکشیده برگ گندم و جو.

ساترن (تیوبنکارب) %50امولسیون

علف کش انتخابی و بازدارنده عمل فتوسنتز علیه علف های هرز مزارع برنج(سوروف) تحت لیسانس شرکت کومیایی ژاپن.

فلوآزیفوپ پی بوتیل 12/5% امولسیون

علف کش بازدارنده رشد جوانه های انتهایی (مریستم) جهت مبارزه با علف های هرز نازک برگ چغندر قند

فن مدیفام +دس مدیفام +دس مدیفام +اتوفومیست 27/4% امولسیون مایع

علف کش انتخابی برای کنترل علف های هرز پهن برگ مزارع چغندرقند

فن مدیفام +دسمدیفام+اتوفومسیت 18% امولسیون

علف کش پس رویشی و انتخابی علف های هرز پهن برگ یکساله - مزارع چغندر قند

فن مدیفام 15/7% امولسیون

علف کش انتخابی مزارع چغندر جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و تعداد محدودی کشیده برگها

فنوکساپروپ پی اتیل + ایمن کننده مشکفام 7/5%EW

علف کش انتخابی با اثر تماسی وسیستمیک علیه علف های هرز باریک برگ گندم و جو بصورت پس رویشی

متامیترون 70% پودر وتابل

علف کش انتخابی و سیستمیک مزارع چغندر قند جهت کنترل علف های هرز پهن و بعضی از باریک برگ ها

متری بوزین 70% پودر وتابل

علف کش سیستمیک و انتخابی جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و تعدادی از کشیده برگ ها در مزارع سویا و سیب زمینی

مولینت 71% امولسیون

علف کش انتخابی و سیستمیک جهت کنترل علف های هرز کشیده برگ (سوروف) در خزانه، کشت مستقیم و نشایی برنج

هالوکسی فوپ آرمتیل استر 10/8% امولسیون

علف کش انتخابی علیه علف های هرز نازک برگ در مزارع چغندر قند، پیاز و کلزا

پاراکوات 20% مایع

علف کش انتخابی علیه علف های هرز نازک برگ در مزارع چغندر قند، پیاز و کلزا

پرتیلاکلر 50% امولسیون

علف کش انتحابی مزارع برنج از گروه chloro acetamide

پیریدات 60% امولسیون

علف کش انتخابی و تماسی و بازدارنده عمل فتوسنتز علیه علف های هرز پهن برگ مزارع نخود دیم.

کلرتال دیمتیل 75% پودر وتابل

علف کش انتخابی و غیر سیستمیک برای مبارزه با علف های مزارع پیاز و یونجه و شبدر

کلریدازون 65% دارای فلوئبل

علف کش سیستمیک و انتخابی جهت کنترل علف های هرز پهن برگ یکساله در مزارع چغندر قند و لبو

کلریدازون 65% پودر وتابل

علف کش سیستمیک و انتخابی جهت کنترل علف های هرز پهن برگ یکساله در مزارع چغندر قند و لبو

کلودینافوپ پروپارژیل 8% امولسیون

علف کش انتخابی و سیستمیک علیه علف های هرز باریک برگ مزارع گندم

کلوپیرالید 30% مایع

علف کش انتخابی و سیستمیک علیه علف های هرز باریک برگ مزارع گندم

گلای فوزیت 41% مایع

علف کش سیستمیک برای از بین بردن علف های هرز یک ساله و چند ساله در باغات مرکبات میوه، تاکستان ها، مزارع نیشکر و...
علف کش انتخابی برای کنترل برخی ازعلف های باریک برگ و پهن برگ مزارع گندم، قبل از مصرف بطری سم را خوب تکان دهید.